ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

Публічний договір (Договір) – договір, згідно якого ТОВ «ФАСТТЕЛЕКОМ ЛТД», в порядку ст. 633 Цивільного кодексу України як ПРОВАЙДЕР програмної послуги зобов'язується надавати Послуги кабельного телебачення кожному АБОНЕНТУ, котрий до нього звернеться, та встановлює однакові для всіх АБОНЕНТІВ умови надання цих послуг, а АБОНЕНТ зобов’язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати їхню вартість. Цей Публічний договір регулює взаємні відносини між ПРОВАЙДЕРОМ та АБОНЕНТОМ у процесі надання Послуг кабельного телебачення.

Провайдер Послуг кабельного телебачення (ПРОВАЙДЕР) – ТОВ «ФАСТТЕЛЕКОМ ЛТД», яка на підставі ліцензії серії НР № 1430-п, виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення 15  серпня  2014 року з терміном дії до 15 серпня 2024 року, на договірних засадах надає АБОНЕНТАМ можливість перегляду пакетів програм, використовуючи для передавання цих програм ресурси багатоканальних телемереж.

АБОНЕНТ — споживач (фізична чи юридична особа), яка замовляє та отримує Послуги кабельного телебачення на умовах, передбачених цим ДОГОВОРОМ.

Сторони Договору (СТОРОНИ) — ТОВ «ФАСТТЕЛЕКОМ ЛТД» з однієї сторони, та АБОНЕНТ (АБОНЕНТИ) з іншої сторони.

Абонентська плата — регулярний платіж, що сплачується АБОНЕНТОМ кожного місяця за отримання Програмних послуг та Послуг кабельного телебачення згідно з Тарифами, встановленими ПРОВАЙДЕРОМ.

Автоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система) — програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного обліку наданих Послуг кабельного телебачення, а також здійснення розрахунків їхньої вартості згідно з діючими на момент надання послуг Тарифами за кожним Особистим рахунком абонента.

Акційне підключення — підключення АБОНЕНТА до багатоканальної телемережі за спеціальними акційними тарифами ПРОВАЙДЕРА. Умови акційного підключення, термін дії ДОГОВОРУ, призупинення дії ДОГОВОРУ на обумовлений термін та порядок його дострокового розірвання при акційному підключенні, регулюється  Додатком (-ами) про умови проведення акцій.

Акційні тарифи — документ, що містить перелік Послуг кабельного телебачення, які надаються ПРОВАЙДЕРОМ, та їхню вартість на час проведення акції. Акційні тарифи діють протягом періоду, встановленого Додатком (-ами) про умови проведення акцій.

Багатоканальна телемережа (МЕРЕЖА) — телекомунікаційна мережа загального користування, призначена для передавання телепрограм, а також надання інших телекомунікаційних і мультимедійних послуг, що здатна забезпечити одночасну трансляцію більше ніж однієї телерадіопрограми та може інтегруватися з іншими телекомунікаційними мережами загального користування.

Додаткові послуги — роботи, що виконуються на замовлення АБОНЕНТА у місці надання послуг (налагоджування кінцевого обладнання на прийом програм; ремонт, встановлення або перевірка абонентського кабеля, штекера, розгалужувача і т.п.),  роботи по прокладанню абонентського кабеля від телеприймача абонента до МЕРЕЖІ та роботи щодо перенесення точки підключення кінцевого обладнання.

Заява-замовлення — документ, у якому АБОНЕНТ вказує своє прізвище, ім'я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адресу проживання, паспортні дані (для фізичних осіб) або найменування, юридичну адресу, код ЄДРПОУ, банківські реквізити (для юридичних осіб), Пакет телеканалів, що ним обирається, Місце надання послуг, а також підтверджує, що ознайомлений зі змістом цього ДОГОВОРУ та погоджується з його умовами. Заява-замовлення АБОНЕНТА, погоджена ПРОВАЙДЕРОМ, при умові оплати АБОНЕНТОМ авансу місячної Абонентської плати, є підставою для надання ПРОВАЙДЕРОМ обраної АБОНЕНТОМ Програмної послуги та Послуг кабельного телебачення.

КЛІЄНТ — фізична (юридична) особа, яка за наявності доброї волі і технічних умов може стати АБОНЕНТОМ.

Місце надання послуг — конкретно визначена АБОНЕНТОМ адреса, за якою він бажає отримувати Програмну послугу та Послуги кабельного телебачення. Місце надання послуг особисто визначається АБОНЕНТОМ у наряді-замовленні. ДОГОВІР укладається з АБОНЕНТОМ/КЛІЄНТОМ за умови, що він є власником, наймачем чи орендарем приміщення (квартири, будинку тощо), де бажає отримувати Послуги кабельного телебачення.

Особовий рахунок абонента (ОР) — персональний рахунок АБОНЕНТА, на якому проводиться кількісний та вартісний облік усіх спожитих АБОНЕНТОМ послуг, а також складається список платежів АБОНЕНТА за весь період надання йому послуг.

Пакет телеканалів (Пакет) — визначений перелік телеканалів, які входять до «Україна», «Україна+», «Україна ++ » з використанням аналогового та цифрового  обладнання та  перелік телеканалів.

Програмна послуга — послуга з формування Пакету(-ів) телеканалів.

Послуги кабельного телебачення — послуги із забезпечення АБОНЕНТАМ можливості  перегляду Програмної послуги на договірних засадах.

Розрахунковий період — період, за який здійснюється нарахування Абонентської плати. Перший Розрахунковий період починається з дати підключення до МЕРЕЖІ. Надалі нарахування Абонентської плати здійснюється з першого числа місяця, наступного за звітним місяцем.

Тарифи — документ, що містить перелік Послуг кабельного телебачення, які надаються ПРОВАЙДЕРОМ, та їхню вартість. Тарифи встановлюються (змінюються) ПРОВАЙДЕРОМ в односторонньому порядку та доводяться до відома АБОНЕНТА в порядку, передбаченому цим ДОГОВОРОМ. При затвердженні нових Тарифів попередні втрачають свою силу.

Універсальна програмна послуга – обов'язкове забезпечення АБОНЕНТАМ можливості перегляду пакету програм у складі програм телерадіоорганізацій, які відповідно до ліцензій здійснюють наземне ефірне мовлення на території розташування відповідної Багатоканальної телемережі, за винятком випадків застосування АБОНЕНТАМИ індивідуальних приймальних приладів або систем. Перелік програм Універсальної програмної послуги, що затверджений рішенням Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення від 31 липня 2014 року № 503, та визначається Додатком №1 до цього Публічного договору та є його невід'ємною частиною.

 

1.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1    ПРОВАЙДЕР на платній основі забезпечує підключення АБОНЕНТА/КЛІЄНТА до МЕРЕЖІ за Місцем надання послуг, визначеним  АБОНЕНТОМ, забезпечує її технічне обслуговування та доступ до сигналу для отримання Послуг кабельного телебачення, а також формує Пакети телеканалів з метою подальшого забезпечення до них доступу АБОНЕНТА, контролює передачу телевізійного сигналу сформованого Пакету до входу в МЕРЕЖУ на Території, де ПРОВАЙДЕР надає Послуги кабельного телебачення, а АБОНЕНТ своєчасно та у повному обсязі оплачує надані йому послуги.

1.2    Послуги, надання яких згідно з даним ДОГОВОРОМ забезпечується ПРОВАЙДЕРОМ, надаються на рівні показників якості та технічних параметрів надання телекомунікаційних послуг (Послуг кабельного телебачення), встановлених чинним законодавством України, у відповідності до Закону України „Про телекомунікації” та „Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. N 720.

 

 

2.     СПОЖИВАЧІ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ АБОНЕНТА

2.1    ПРОВАЙДЕР надає Послуги кабельного телебачення тільки АБОНЕНТАМ.

2.2    АБОНЕНТ є кінцевим користувачем і не має права демонстрації, розповсюдження прийнятого телевізійного сигналу за межами Місця надання послуг. АБОНЕНТ може мати декілька Місць надання послуг, на кожне з яких оформляється окрема Заява-замовлення.

2.3    АБОНЕНТ або КЛІЄНТ особисто подає заяву про надання Програмної послуги та/чи Послуг кабельного телебачення та/чи Додаткових послуг до Пункту прийому абонентів ПРОВАЙДЕРА. Заява-замовлення, погоджена з ПРОВАЙДЕРОМ, сплачена авансом за один місяць Абонентська плата та оплата Тарифу за підключення (у випадку Акційного підключення — оплата Акційного тарифу) є підставою для надання АБОНЕНТУ Програмної послуги та Послуг кабельного телебачення, які він замовив. Замовлені Програмна послуга та Послуга кабельного телебачення розпочинають надаватись протягом місяця з моменту оплати авансом Абонентської плати та відповідного Тарифу за підключення, та узгодженої заявки з диспетчером.

 

3.     ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ

 

3.1    Надання ПРОВАЙДЕРОМ Програмної послуги та Послуг кабельного телебачення у повному обсязі здійснюється після підключення АБОНЕНТА до МЕРЕЖІ.

3.2    АБОНЕНТАМ забезпечується можливість перегляду виключно телеканалів, що входять в Пакет, обраний АБОНЕНТОМ.

3.3    ПРОВАЙДЕРОМ забезпечується доступ АБОНЕНТАМ з використанням аналогового обладнання до таких Пакетів : «Україна», «Україна+» та «Україна ++» (Додаток №1 до Публічного договору);

3.4    ПРОВАЙДЕРОМ забезпечується доступ АБОНЕНТАМ до послуги по перегляду до таких Пакетів : «Украина», «Україна+» та «Україна ++»  в цифровому форматі  (Додаток №2 до Публічного договору).

3.4.1    Зарахованих грошових коштів на особистому рахунку АБОНЕНТА має бути достатньо для надання Послуг. Доступ до Пакетів здійснюється відповідно до розміру сплати АБОНЕНТА  за Послуги кабельного телебачення. Обсягу коштів на рахунку повинно бути достатньо для сплати оренди або відстрочки платежу за комплект обладнання  і цифрову послугу, залишок розподіляється на доступ до аналогового Пакету

3.5    Якщо коштів на рахунку не достатньо,  ПРОВАЙДЕР припиняє постачання  послуги АБОНЕНТУ.

3.6    АБОНЕНТ зобов’язується самостійно проводити дії, які направлені на контролювання перегляду програм з обмеженим доступом особам, які не досягли 21 року. ПРОВАЙДЕР  не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки у випадку доступу до перегляду таких телепрограм неповнолітніми особами. АБОНЕНТ гарантує, що, обираючи Пакет  в цифровому форматі, який має в наявності програми з обмеженим доступом, керується власним бажанням і не матиме претензій до ПРОВАЙДЕРА за зміст програм з обмеженим доступом.

3.7    Формування ПРОВАЙДЕРОМ Пакетів телеканалів здійснюється на підставі укладених з правовласниками телеканалів договорів та Програмної концепції, затвердженої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення. У випадку відсутності або закінчення терміну дії договору з правовласником певного телеканалу, ПРОВАЙДЕР виключає цей телеканал  із переліку телеканалів, котрі входять у Пакет, до моменту укладення відповідного договору.

3.8    Часова схема надання ПРОВАЙДЕРОМ Програмної послуги за умови дотримання АБОНЕНТОМ умов ДОГОВОРУ – цілодобово.

 

4.     ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ПРОВАЙДЕРА ПРОГРАМНОЇ ПОСЛУГИ

 

4.1          ПРОВАЙДЕР зобов'язаний :

4.1.1      Здійснити підключення кабеля АБОНЕНТА до кінцевого пристрою (Абонентського відгалужувача) МЕРЕЖІ при умові здійснення АБОНЕНТОМ попередньої оплати Тарифу за підключення та при наявності прокладеного Абонентського кабелю (прокладання Абонентського кабелю в Місце надання послуг забезпечується власними засобами АБОНЕНТА або засобами ПРОВАЙДЕРА, відповідно до п.4.1.19) від телеприймача до кінцевого пристрою.

4.1.2      Забезпечити якісне виконання робіт з підключення АБОНЕНТА до МЕРЕЖІ, отримання Послуг кабельного телебачення та інших послуг згідно з діючими положеннями та нормативними документами.

4.1.3      Забезпечувати справний стан обладнання та елементів МЕРЕЖІ відповідно до технічних норм, проводити технічне обслуговування МЕРЕЖІ.

4.1.4      Забезпечувати якість Послуг кабельного телебачення відповідно до вимог, встановлених нормативними документами.

4.1.5      Усувати пошкодження в роботі МЕРЕЖІ, що призвели до припинення надання Послуг кабельного телебачення за зверненням  АБОНЕНТА, якщо такі виникли не з його вини, за рахунок ПРОВАЙДЕРА у терміни :

- повної відсутності сигналу – протягом  (однієї) доби з дня отримання звернення;

- відсутності сигналу чи погіршення якості сигналу окремих телеканалів – протягом 2 (двох) діб з дня отримання звернення.

4.1.6      Працівники ПРОВАЙДЕРА, направлені за зверненням АБОНЕНТА для усунення пошкодження в роботі МЕРЕЖІ та/або з інших причин, що виникають з цього ДОГОВОРУ, повинні мати в наявності посвідчення з фотокарткою, скріплене печаткою відповідно ПРОВАЙДЕРА, та зобов'язані пред'явити посвідчення АБОНЕНТУ.

4.1.7      Усувати пошкодження, які виникли з вини АБОНЕНТА, за рахунок АБОНЕНТА в узгоджений з ним термін після проведення АБОНЕНТОМ попередньої оплати.

4.1.8      Не пізніше, ніж за 7 (сім) днів інформувати АБОНЕНТА про зміну діючих Тарифів на Послуги, зокрема розміру Абонентської плати, шляхом публікації у засобах масової інформації, розміщення об`яв на пунктах прийому платежів  або іншим способом (через Мережу включно).

4.1.9      Доводити до відома АБОНЕНТА інформацію про зміни в переліку телевізійних каналів, які входять в пакети, шляхом публікації у засобах масової інформації, розміщення обв на пунктах прийому платежів або іншим способом (через Мережу включно). Ця вимога не поширюється на випадки, коли зміни не залежать від ПРОВАЙДЕРА і не можуть бути ним передбачені.

4.1.10    Забезпечувати правильність застосування Тарифів.

4.1.11    Об’єктивно інформувати АБОНЕНТА про Послуги кабельного телебачення та умови їх надання.

4.1.12    Проводити перерахунок Абонентської плати за зверненням АБОНЕНТА, якщо перерва у наданні Послуг кабельного телебачення з вини ПРОВАЙДЕРА триває протягом 3 (трьох) і більше діб.

4.1.13    Мати Книгу скарг та пропозицій і видавати її на першу вимогу АБОНЕНТА. Розглядати скарги та заяви АБОНЕНТА в термін, передбачений чинним законодавством України, та інформувати АБОНЕНТА про результати розгляду.

4.1.14    Інформувати АБОНЕНТА через МЕРЕЖУ про всі планові та позапланові роботи, які проводить ПРОВАЙДЕР, та які спричиняють перерву у наданні Послуг кабельного телебачення  понад 24 години.

4.1.15    Надавати АБОНЕНТУ або КЛІЄНТУ інформацію про Тарифи на Послуги кабельного телебачення, умови укладання даного ДОГОВОРУ, нормативні документи, які регламентують надання вказаних послуг.

4.1.16    Приймати та реєструвати звернення АБОНЕНТІВ через диспетчерську службу, зокрема, про неякісне надання Послуг кабельного телебачення або їх відсутність.

4.1.17    Вести облік обсягу та вартості наданих послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність.

4.1.18    Надавати на прохання АБОНЕНТА Додаткові послуги, пов’язані з даним ДОГОВОРОМ, з оплатою цих Додаткових послуг АБОНЕНТОМ згідно з діючими Тарифами.

 

4.2          ПРОВАЙДЕР має право:

4.2.1       У разі невиконання АБОНЕНТОМ своїх обов’язків, передбачених цим ДОГОВОРОМ, розірвати даний ДОГОВІР .

4.2.2       Змінювати Тарифи на Послуги кабельного телебачення та Додаткові послуги з попередженням про це АБОНЕНТА у порядку, передбаченому п. 4.1.8. цього ДОГОВОРУ, в тому числі в залежності від зміни цін на матеріали, енергоресурси, послуги інших організацій та з інших об'єктивних і незалежних від ПРОВАЙДЕРА причин.

4.2.3       Змінювати перелік телевізійних каналів, що  входять до Пакету телеканалів, повідомивши про це АБОНЕНТА у порядку, передбаченому п. 4.1.9. цього ДОГОВОРУ.

4.2.4       Припиняти надання Послуг кабельного телебачення на час проведення профілактичних робіт. Сумарний час припинення надання послуг не повинен перевищувати 3 (трьох) діб на місяць.

4.2.5       Відключати АБОНЕНТА від МЕРЕЖІ без додаткового попередження в разі несплати, несвоєчасної або неповної (згідно з діючими Тарифами) оплати АБОНЕНТОМ наданих йому  послуг протягом більш ніж одного місяця. Повторне підключення до МЕРЕЖІ здійснюється після подання відповідної заяви диспетчеру ПРОВАЙДЕРА, повного погашення заборгованості та оплати  за повторне підключення згідно з діючими Тарифами.

4.2.6       З технічних причин  замінити окремі  телеканали на інші.

4.2.7       Відмовити АБОНЕНТУ в подальшому наданні послуг при виявленні порушень АБОНЕНТОМ правил експлуатації та користування МЕРЕЖЕЮ або грубих порушень умов цього Договору, якщо це спричинило або може спричинити шкоду ПРОВАЙДЕРУ та/чи іншим АБОНЕНТАМ.

4.2.8       Скоротити перелік телеканалів або припинити (призупинити) надання Послуг кабельного телебачення у відповідності до чинного законодавства України.

4.2.9       Не підключати та/або відключити підключене до МЕРЕЖІ кінцеве обладнання АБОНЕНТА у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених  чинним законодавством України.

 

5      ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА АБОНЕНТА

5.1          АБОНЕНТ зобов'язаний:

5.1.1       Своєчасно, в повному обсязі оплачувати вартість підключення, отриманих Послуг кабельного телебачення та інших послуг.

5.1.2       Надавати на вимогу уповноважених представників ПРОВАЙДЕРА відповідні розрахункові документи, що підтверджують оплату АБОНЕНТОМ отриманих послуг.

5.1.3       Зберігати всі розрахункові документи протягом 3 (трьох) років з моменту здійснення відповідної оплати.

5.1.4       Ознайомитися з даним ДОГОВОРОМ та належним чином виконувати його умови та вимоги.

5.1.5       У разі необхідності, не перешкоджати та надавати вільний доступ до Місця надання послуг працівникам ПРОВАЙДЕРА з метою перевірки якості сигналу, проведення ремонтних, профілактичних та інших робіт.

5.1.6       Дотримуватись, умов користування та  експлуатації МЕРЕЖЕЮ: не підключатися самовільно або не підключати третіх осіб до МЕРЕЖІ, не проводити самовільно роботи з ремонту, перенесення, розгалуження МЕРЕЖІ, які можуть призвести до пошкодження обладнання, кабелів, розподільчих пристроїв, погіршення якості сигналу та інших недоліків в роботі МЕРЕЖІ, а також спричинити незручності або шкоду ПРОВАЙДЕРУ та/чи іншим АБОНЕНТАМ, не підключати до МЕРЕЖІ пристрої, які випромінюють завади.

5.1.7       Своєчасно інформувати ПРОВАЙДЕРА про недоліки в роботі МЕРЕЖІ, які впливають на якість послуг та які зачіпають інтереси АБОНЕНТА, сприяти ПРОВАЙДЕРУ в збереженні обладнання та інших елементів МЕРЕЖІ, з метою захисту від можливого пошкодження або розкрадання та підтримки функціонального стану системи, спільно з іншими АБОНЕНТАМИ вживати заходів зі встановлення замків на розподільчі щити (шафи, ніші) у місцях загального користування, в яких встановлено обладнання ПРОВАЙДЕРА.

5.1.8       Повідомляти ПРОВАЙДЕРА письмовою заявою не менше ніж за 7(сім)  календарних дні про відмову від отримання Послуг кабельного телебачення, або призупинення  на визначений термін дії ДОГОВОРУ з певних причин та обставин (ремонт, тимчасовий від’їзд тощо), або переоформлення ДОГОВОРУ.

У випадку Акційного підключення АБОНЕНТА можуть діяти додаткові умови і обмеження щодо дострокового розірвання ДОГОВОРУ, які визначаються Додатком (-ами) до даного ДОГОВОРУ  про умови проведення акцій.

5.1.9       Періодично проводити звірки в розрахунках з ПРОВАЙДЕРОМ щодо оплати послуг з метою запобігання можливих подальших непорозумінь.

5.1.10    У випадку розірвання ДОГОВОРУ сплатити існуючу заборгованість, якщо така була, протягом 3 (трьох) днів з дати припинення дії ДОГОВОРУ.

5.1.11    Не використовувати кінцеве обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

5.1.12    Повідомляти, у тому числі письмово, ПРОВАЙДЕРА на його запит про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг кабельного телебачення.

5.1.13    Повідомляти ПРОВАЙДЕРА письмовою заявою у місячний термін про зміну своїх реквізитів, які містяться в Заяві-замовленні.

5.2          АБОНЕНТ має право:

5.2.1      Змінити, відповідно до своїх інтересів, Пакет телеканалів з числа запропонованих ПРОВАЙДЕРОМ, зробивши заявку по телефону в диспетчерську службу .

5.2.2      У випадку Акційного підключення АБОНЕНТА можуть діяти додаткові умови та обмеження щодо зміни Пакету телеканалів, які регулюються Додатком (-ами) до ДОГОВОРУ про умови проведення акцій.

5.2.3      Отримувати вичерпну інформацію про поточний стан свого ОР.

5.2.4      Отримувати від ПРОВАЙДЕРА інформацію про Послуги кабельного телебачення та умови їх надання.

5.2.5      Отримувати від ПРОВАЙДЕРА Послуги кабельного телебачення, що замовлені АБОНЕНТОМ, у порядку, передбаченому цим ДОГОВОРОМ.

5.2.6      Безкоштовно отримувати від ПРОВАЙДЕРА вичерпну інформацію про зміст, якість, вартість та порядок надання Послуг кабельного телебачення.

5.2.7      Розірвати ДОГОВІР у разі відсутності потреби в Послугах кабельного телебачення або невиконання ПРОВАЙДЕРОМ зобов'язань, передбачених даним ДОГОВОРОМ, у порядку, передбаченому п. 5.1.8 ДОГОВОРУ.

5.2.8      Призупинити на обумовлений термін дію ДОГОВОРУ, повідомивши про це письмово ПРОВАЙДЕРА у термін не менше як за 7(сім)  календарних дні до початкової дати призупинення дії ДОГОВОРУ.

5.2.9      У випадку Акційного підключення АБОНЕНТА можуть діяти додаткові умови та обмеження щодо призупинення дії ДОГОВОРУ на обумовлений термін, які регулюються Додатком (-ами) до ДОГОВОРУ про умови проведення акцій.

5.2.10    Оскаржувати неправомірні дії працівників ПРОВАЙДЕРА згідно з чинним законодавством України.

5.2.11    Подавати звернення про неякісне надання Послуг кабельного телебачення або їхню відсутність, зателефонувавши до диспетчерської служби ПРОВАЙДЕРА (Пункт прийому абонентів) або у письмовій формі, надіславши  відповідне звернення на адресу ПРОВАЙДЕРА.

5.2.12    Оскаржувати дії працівників та посадових осіб ПРОВАЙДЕРА в разі порушення ними прав АБОНЕНТА шляхом звернення до адміністрації ПРОВАЙДЕРА та оскаржувати неправомірні дії ПРОВАЙДЕРА у відповідності до чинного законодавства України.

5.2.13    За окремою домовленістю СТОРІН, отримувати Додаткові послуги  у відповідності до переліку, визначеного  у   Додатку №3 даного ДОГОВОРУ.

5.2.14    Вимагати повернення ПРОВАЙДЕРОМ невикористаної частини коштів у разі відмови від попередньо оплачених Послуг кабельного телебачення, замовлених відповідно до даного ДОГОВОРУ, які ще не виконані, у випадках і в порядку, визначених чинним законодавством України.

5.2.15    Вимагати відшкодування збитків, заподіяних в наслідок невиконання чи неналежного виконання ПРОВАЙДЕРОМ обов'язків, передбачених ДОГОВОРОМ або чинним законодавством України.

5.2.16    Переоформити даний ДОГОВІР  на ім'я одного з членів своєї сім'ї відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України.

5.2.17    У випадку Акційного підключення АБОНЕНТА можуть діяти додаткові умови та обмеження щодо переоформлення ДОГОВОРУ на ім’я одного з членів сім’ї АБОНЕНТА чи зміни Пакету телеканалів, які регулюються Додатком (-ами) до ДОГОВОРУ про умови проведення акцій.

5.3          Приєднавшись до даного ДОГОВОРУ (після оформлення Заяви-замовлення та оплати Абонентської плати) АБОНЕНТ тим самим надає згоду на використання у разі необхідності приміщень загального користування (споруд, будівель, нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку), механічного, електричного, сантехнічного та іншого обладнання за межами або в межах Місця надання послуг

6.     ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1          Абонентська плата  встановлюється відповідно до Тарифів, що діють на момент надання послуг, і може змінюватися ПРОВАЙДЕРОМ у зв'язку зі змінами законодавства, рішеннями органів державної влади, кон'юнктурою ринку тощо.

6.2          ПРОВАЙДЕР у відповідності з нормативними документами доручає проводити приймання оплати вартості послуг іншим організаціям та установам (відділенням зв'язку, відділенням Ощадбанку, комерційним банкам тощо), з якими укладені відповідні договори. ПРОВАЙДЕР додатково інформує АБОНЕНТА про перелік та місцезнаходження (адреси) пунктів прийому платежів.

6.3          Для одержання Послуг кабельного телебачення АБОНЕНТ проводить оплату до 1 числа кожного місяця. Оплата додаткових послуг здійснюється в день їх  надання.

6.4          Надавати на прохання АБОНЕНТА можливість сплачувати  авансом абонентську плату за період не менше ніж 12 місяців.  В такому разі сума  абонентської  плати за  вказаний період, покритого авансом,   не змінюється та не переглядається, незалежно від того чи змінювалися Тарифи на протязі такого періоду.

6.5          Первинна оплата за Послуги кабельного телебачення здійснюється протягом 5 (п'яти) днів з дати оформлення Заяви-замовлення на їх надання.

6.6          Усі додаткові послуги виконуються за окремими заявами АБОНЕНТА та за його рахунок

відповідно до Тарифів, встановлених ПРОВАЙДЕРОМ на момент надання таких послуг. За результатами надання Додаткових послуг СТОРОНИ підписують Акт виконаних робіт.

6.7          Припинення надання Послуг кабельного телебачення та розірвання ДОГОВОРУ не звільняють АБОНЕНТА від оплати вже отриманих ним послуг.

6.8          Нарахування Абонентської плати проводиться з дати підключення до Мережі. Сума для розрахунку передається на пункти прийому платежів ТОВ «ФАСТТЕЛЕКОМ ЛТД» кожного 1-го числа місяца. Сплатити її можна назвавши свій особистий рахунок.

 

7.     ПОРЯДОК РОБОТИ ІЗ ЗВЕРНЕННЯМИ ТА ЗАЯВАМИ АБОНЕНТІВ

7.1          АБОНЕНТ має право подавати ПРОВАЙДЕРУ звернення (пропозицію, заяву, скаргу) щодо надання Послуг кабельного телебачення. Звернення подаються у формі, передбаченій чинним законодавством України.

7.2          АБОНЕНТ подає звернення, зателефонувавши до диспетчерської служби ПРОВАЙДЕРА (Пункт прийому абонентів) або у письмовій формі, надіславши  відповідне звернення на адресу ПРОВАЙДЕРА.

7.3          ПРОВАЙДЕР зобов'язаний розглядати письмове звернення АБОНЕНТА в терміни, передбачені чинним законодавством України, та надати АБОНЕНТУ, котрий звернувся у письмовій формі,  письмову відповідь або безпосередньо переговорив з Абонентом (зателефонувати т.і.) про зазначеними  результатами  розгляду даного звернення.

7.4          В разі потреби у замовленні інших Послуг кабельного телебачення, АБОНЕНТ повинен зробити відповідну письмову заяву безпосередньо у Пункті прийому абонентів. Для зручності АБОНЕНТ може зробити попередню заяву, зателефонувавши до диспетчерської служби.

Заяви АБОНЕНТА  приймаються ПРОВАЙДЕРОМ лише за наявності паспорту (для фізичних осіб) чи за наявності офіційного листа, підписаного керівником і завіреного печаткою, відповідних реєстраційних та установчих документів (для юридичних осіб).

7.5          Заяви АБОНЕНТА, пов'язані з відмовою від користування Послугами кабельного телебачення, призупинення дії ДОГОВОРУ на обумовлений термін або розірванням ДОГОВОРУ, оформляються у письмовій формі та вручаються представнику ПРОВАЙДЕРА під розписку або надсилаються поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

7.6          Претензії АБОНЕНТІВ щодо якості наданих Послуг кабельного телебачення приймаються протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення подібних обставин.

7.7          Претензії АБОНЕНТІВ стосовно обсягів наданих Послуг кабельного телебачення та щодо взаємних розрахунків приймаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виникнення спірної ситуації.

7.8          Диспетчерська служба ПРОВАЙДЕРА має багатоканальний телефон (04565) 99-22-0 , час роботи диспетчерської служби з абонентами - з понеділка по птницю , з 10:00. до 19:00. Субота-неділя з 10-00. до 15-00.

телефон чергового: з понеділка по птницю. з 19:00. до 10.00.- (04565) 99-22-0; з  суботи по неділю  з 15:00. до 10:00.

7.9          Пункт прийому абонентів знаходиться: м. Фастів, вул. Соборна, 33     індекс 08500            тел.(04565) 99-22-0

7.9.1      адреса для кореспонденції знаходиться: м. Фастів, вулемена Палія, 22     індекс 08500            тел. (04565) 99-22-0

1.            Згідно з чинним законодавством України АБОНЕНТ може звертатись до Національної комісії з питань регулювання зв'язку України (01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22 та 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, тел./факс: 044-278-97-93, e-mail: office@nkrz.gov.ua) та Державної інспекції зв'язку (03179, м. Київ, просп. Перемоги, 15-й км).

 

8.     ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1          ПРОВАЙДЕР несе перед АБОНЕНТОМ відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків.

8.2          ПРОВАЙДЕР не несе будь-якої відповідальності перед АБОНЕНТОМ за неякісне надання Послуг кабельного телебачення у випадках:

— невідповідності технічного стану абонентського обладнання встановленим нормам;

— неякісної трансляції, перешкод під час прийому телевізійного сигналу, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв’язку тощо;

— несанкціонованого втручання у роботу МЕРЕЖІ або пошкодження абонентського кабелю;

— пошкодження приймального пристрою АБОНЕНТА;

— настання інших причин, на усунення яких ПРОВАЙДЕР не має можливості впливати, в тому числі тимчасового відключення електроенергії.

8.3          АБОНЕНТ несе відповідальність перед ПРОВАЙДЕРОМ за несвоєчасну сплату Абонентської плати чи несвоєчасну оплату за Додаткові послуги у вигляді пені в розмірі облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день протермінування.

8.4          ПРОВАЙДЕР має право стягувати суму заборгованості у судовому порядку. Всі витрати, пов’язані зі стягненням заборгованості в судовому порядку, покладаються на АБОНЕНТА.

8.5          ПРОВАЙДЕР забезпечує відповідний захист персональної інформації про АБОНЕНТА та її нерозповсюдження згідно з вимогами чинного законодавства України.

8.6          У випадку порушення ПРОВАЙДЕРОМ п. 4.1.5., за результатами місяця, Абонентська плата, сплачена АБОНЕНТОМ авансом, перераховується  у залік платежів наступного місяця за весь час перевищення терміну з усунення пошкоджень.

8.7          ПРОВАЙДЕР не несе відповідальності за зміни у режимах мовлення, які запроваджуються правовласниками телеканалів.

8.8          ПРОВАЙДЕР не несе матеріальної відповідальності перед АБОНЕНТОМ за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків згідно з цим ДОГОВОРОМ внаслідок настання форс-мажорних обставин, таких, як дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган, воєнні дії, страйки, аварії, катастрофи, саботаж, громадські заворушення, диверсії та ін.), банкрутство телеканалу, відкликання чи відсутність необхідних ліцензій та/чи дозволів уповноваженими на те державними органами, відсутність прав на представлення інтересів, відсутність технічних можливостей та/або з інших поважних причин, зміна кон'юнктури ринків, зміна напрямків діяльності ПРОВАЙДЕРА або з вини АБОНЕНТА.

8.9          При пошкодженні, яке виникло з вини АБОНЕНТА, АБОНЕНТ сплачує вартість робіт з ремонту та відновлення функціонування МЕРЕЖІ в повному розмірі, згідно з кошторисом.

8.10        Припинення надання послуг та розірвання цього ДОГОВОРУ не звільняє АБОНЕНТА від оплати за раніше надані йому послуги.

8.11        У випадку Акційного підключення АБОНЕНТА можуть діяти додаткові умови та обмеження щодо дострокового розірвання, призупинення терміну дії ДОГОВОРУ, які визначаються та регулюються  Додатком (-ами) до ДОГОВОРУ про умови проведення акцій.

9.     ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

1.            ДОГОВІР набирає чинності ( для нових АБОНЕНТІВ) з дня оформлення та погодження ПРОВАЙДЕРОМ Заяви-замовлення, оплати Абонентської плати авансом за перший Розрахунковий період та оплати Тарифу за підключення.

Для усіх АБОНЕНТІВ, які перебувають з ПРОВАЙДЕРОМ у договірних відносинах щодо надання Послуг кабельного телебачення, цей ДОГОВІР набирає чинності з 01 вересня  2014 року. Після набрання чинності цього ДОГОВОРУ усі попередні ДОГОВОРИ, що були укладені між АБОНЕНТОМ та ПРОВАЙДЕРОМ щодо надання Послуг кабельного телебачення втрачають чинність.

2.            ДОГОВІР є таким, що укладений на невизначений термін і діє до моменту його розірвання.

У випадку Акційного підключення АБОНЕНТА можуть діяти додаткові умови та обмеження щодо терміну дії ДОГОВОРУ, які визначаються Додатком (-ами) до даного ДОГОВОРУ про умови проведення акцій.

3.            АБОНЕНТ або ПРОВАЙДЕР мають право розірвати даний ДОГОВІР в односторонньому порядку за умов невиконання умов та положень ДОГОВОРУ однією зі СТОРІН, за відсутності потреби АБОНЕНТА у Послугах кабельного телебачення або неможливості надання ПРОВАЙДЕРОМ таких послуг у порядку, визначеному цим ДОГОВОРОМ, попередивши за 30 ( тридцять) календарних днів.

4.            При розірванні даного ДОГОВОРУ ПРОВАЙДЕР припиняє надання Послуг кабельного телебачення. Після закінчення календарного місяця СТОРОНИ проводять остаточний взаєморозрахунок, після чого ДОГОВІР  вважається розірваним.

5.            ДОГОВІР вважається автоматично розірваним з моменту позбавлення ПРОВАЙДЕРА ліцензії виданої Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, згаданої у розділі „Терміни та визначення” цього ДОГОВОРУ.

10.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1        ПРОВАЙДЕР має право вносити зміни (доповнення) до ДОГОВОРУ, про що інформує АБОНЕНТА  в засобах масової інформації та у пунктах прийому АБОНЕНТІВ та платежів (ТОВ «ФАСТТЕЛЕКОМ ЛТД»).

10.2        З повним текстом даного ДОГОВОРУ АБОНЕНТ може ознайомитись у пункті прийому АБОНЕНТІВ.

10.3        Із чинним законодавством України у галузі телекомунікацій та законодавством, що регулює даний  ДОГОВІР, АБОНЕНТ може ознайомитись у пункті прийому АБОНЕНТІВ.

10.4        Всі спори, непорозуміння та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні, зміні чи розірванні даного ДОГОВОРУ або у зв’язку із ним, будуть, по можливості, вирішуватись шляхом переговорів між СТОРОНАМИ. У випадку, коли СТОРОНИ не досягнуть згоди шляхом переговорів, спір передається на розгляд суду у відповідності до чинного законодавства України.

10.5        Додатки до даного ДОГОВОРУ є його невід’ємними частинами.

10.6        АБОНЕНТ визнає, що він був ознайомлений з умовами ДОГОВОРУ, а також нормативно-правовими актами, які стосуються цього ДОГОВОРУ та діяльності у сфері надання телекомунікаційних послуг, зокрема включаючи, але не обмежуючись: з Законом України „Про Телекомунікації”, „Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. N 720.

10.7        Назва розділів ДОГОВОРУ та нумерація пунктів зроблені для зручності.

10.8        Права та обов’язки СТОРІН згідно з даним ДОГОВОРОМ визначаються  з усього тексту ДОГОВОРУ.                  

11.  РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА

ТОВ  «ФАСТТЕЛЕКОМ ЛТД»

Юридична адреса:, мастів, 08500, вул. Семена Палія, 22

Поштова адреса:, 69118, м. Фастів, вул. Семена Палія, 22

 р/р26006345151800  в АТ «"УкрСиббанк"», мастів МФО351005

код ЄДРПОУ: 37583301  

Не є платником ПДВ        Телефони: (04565) 99-22-0

 

*Примітка: за додатковою заявою можливе встановленя особистої дати перерахувань Абонента.